Արցախի բարբառի բառարան

;
Արցախի բարբառ Գրական
ադաայ տղա
ախպերեղբայր
աճիայ ախճիկ
ամալ ա կյամստացվում է
ամալ կալկազդուրվել
ամալ չի կյամչի ստացվում
ամեռնըամառ
ամիհորեղբայր
անախաթու/ալախաթու/խխունջ /ստեփանակերտ/
անգլամազանխելք
անջուկականջ
աշկաչք
ապերեղբայր
արխառու
աքահորաքույր
բաբաթնորմալ
բաբոտատիկ
բանդգավազան
բաջանաղտիկնոջ քրոջ ամուսին
բեթարվատթար
բեջիթ անելշուտ անել
բիբիմորաքույր
բյոսարդ
բոթուլշիշ
բռիկոպիտ
բրանիկարկաժ
գիդումումգիտեմ
գիդումչումչգիտեմ
գիրգյամոտշաբաթ
գյաբագորգ
գյավալդամբուլ
դաբանկրունկ
դայիքեռի
դանահորթ
դաստիիսկույն
դբներկրունկ
դբրիգյունդեպի երեկո
դեդոպապիկ
դըրբըզադարպաս
դըրդըհանկիսվել,դարդ պատմել
դինջանալհանգստանալ
դիքզառիվայր
դյուզճիշտ
դոխտուրբժիշկ
եխտկեղտ
եխտուտկեղտոտ
եղյուղ
եշելնայել
ես քե սիր ըմես քեզ սիրում եմ
երվեր
եր կենալվեր կենալ
երեբարձր
երեգիերեկ
երկեերեկ
զեմքուչզոքանչ
զերթունարթուն
զիբիլաղբ
զուրթնանալարթնանալ
զռփիհսկա
էքսըհաջորդ օրը
ըլբաստրակնապաստակ
ըխպրակենեղբոր կին
ընդիայնպիսի
ըրմակեն, սերունկարգին
թակելծեծել
թայդիշտապ
թարիփ անելգովել
թենթուլձեռք
թեփուկեղջերաթաղանթ
թխում ըմխփում ես
թմաշա անելնայել, դիտել
թոթթութ
թոխկագոտի
թոռանձրև
թուրունթոնիր
թքուչիգոլ
ժեմժամ
ժենգալկանաչեղեն
ժմաժանքդեպի երեկո
իինձ տուր
իրեսերես
իրեքերեք
իրիքնակարեւ
լաշտրակլոշտրակ
լաց ինիլլացել
լհանդիհենց այնպես
լղարնիհար
լյուսնինգալուսին
լոխբոլորը
լուսնավեղշիկահող
լոք տալցատկել
լպատելկեղտոտել, ծեփել
խաթանբիբիխխունջ /բերդաշեն/
խաթանգյազսավոկ
խասյաթբնավորություն
խելունքխելացի
խզակոթվիզ
խըբըրբիզալրատու
խոխաերեխա
խուտուրուծուռ
խուտուրուանարդարացի
ծերքձեռքս
ծըմեռնըձմեռ
ծմականտառ
ծյորձոր
ծուկունձուկ
ծպուտձայն
կաթուկծառի հասած պտուղը, որ ընկնում է գետնին
կածկածշատ տաք
կածուկփշաբույսեր
կակուղփափուկ
կանուխշուտ
կեզարգազար
կենգատ անելբամբասել
կեշգեշ
կեռեքատամ
կեց տալհագցնել
կզնվելջղայնանալ
կըզնըվցընելջղայնացնել
կըլըկոնձիգլուխկոնծի
կընդըկաթյուկմեկ
կինիգինի
կիրիզմատոն, հանգիստարանգերեզմանոց
կիրկամոտշաբաթ
կլխիերգլուխը վեր
կլոխգլուխ
կյալգալ
կյամ ըմգալիս ես
կյապուտկապույտ
կյարմուրկարմիր
կնանչիկանաչի
կնեգկին
կուլգայլ
կուճիրպստիկ
համամբաղնիք
համիննույն
համոթամոթ
հանգուհունգմինչեւ
հանեայն, այս է
հաներաներ
հաներաներ
հափուռափ
հափուռբուռ
հաքյուպոչ
հաքուհորաքույր
հենգհինգ
հետանետեւից
հըղեցճանապարհ
հընգերընկեր
հընըրտղաաներձագ
հըվա՞տըմ չըսչե՞ս հավատում
հըրթնաքուրհարսնաքույր
հըրսանեքհարսանիք
հինգիդամինչ իմանամ
հինչինչ
հիշտհեշտ
հի՞բե՞րբ
հլեվուրալեւոր
հմանչիլամաչել
հուով
հունհոն
հունցոնց
հուրում
ղազսագ
ղատումըմեկ
ղարկելուղարկել
ղեյնըեղունգ
ղըզղանղազան
ղըլմըղալաղմուկ
ղողելողողել
ճաղարկապուտաչյա
ճարմադար
ճարելգտնել
ճեղնըճյուղ
ճիլջիղ
ճիճիշատախոս
ճիտվիզ
ճիտհիրկ
ճղոպուրընկույզ
ճոնդծայր
ճոտճուտ
ճուղուպուրպոպոք
ճուրջուր
ճպոռաչքի կեղտ
ճրըթաթախթրջված
մաթտաբքմահաճույք
ման կյալեւ քայլել, եւ փնտրել
մաշառսղոց
մաշվածնիհար
մըկըլմանդիլսարդոստայն
մթենմութ
մինմեկ
մինակմենակ
մինըմեկը
մինխրեգ,պատառ,միկաքիչ
միսիրիհնդկահավ
մխիլաշատ
մհասուրմասուր
մհենգհիմա
մհենգիհենց նոր
մհենգյաս ետայսուհետ
մղակդուռ
մյարջգռազ
մոկունմուկ
մորեելակ
մուկլիմենդիլսարդոստայն
մսլըհաթպայմանավորվածություն
յեր օնելվերցնել
յերիշտեմպ
յըղեցիեկեղեցի
յուղուծուձվածեղ
նհետհետ
շաղվելսխալվել,մոլորվել
շավթալդեղձ
շենգյուղ
շըրըշուղ անելփնտրել, հարցուփորձ անել
շորհագուստ
շուլուղը տենկատակը մի կողմ
շուլուղչիկատակասեր
շոքհով
ուրխանալուրախանալ
ուրուգյունիրիկուն
չաղալշնագայլ
չանգյալպատառաքաղ
չոլդուրս
չոփծառաշիվերի կտորտանք
պահունցանիմինչ անեմ
պատառկտոր
պատրոնկեսրայր
պար կյալպարել
պարիկամբարելամ
պարիօրողջույն
պելիքավոր
պերանբերան
պըրտողպղտոր
պիլակենքավորակին
պիծիփոքր
պիհելպարտացնել
պյուրթբուրդ
պոկկոկորդ
պոկվիզ
պտոկծայր
պրզըճրելպարզ ջրով լվանալ
պրինձբրինձ
պրտտուսթառս ու շիտակ
ջնղներուսեր
ռեխբերան
ռըխկալիկափարիչ
սահլիգթեթևսոլիկ
սաղառողջ
սանդրսանր
սասձայն
սիպտակսպիտակ
սլեթալքտի
սկանալլսել
սկեսուրկիսուր
սկեսուրկիսուր
սկիոչինչ
սհաթժամացույց
սողանսոխ
սոյնսունկ
սոյնըսունկ
սոտսուտ
սորեայսօր
սուկիտավարի փափուկ միսը
սունիանհամ
սվսվենեսևորակ
ստակելսատկել
ստիայսպիսի
սրկեվուլսերկեւիլ
վախտժամանակ
վենըոտ
վենըոտք
վեչինչոչինչ
վերոր
վերցակաքլոր
վըղհող
վընամանոտնաման
վընամանկոշիկ
վիրիվայրի
տակռեարմատ
տասդաս
տափգետին
տափհատակ
տաքիրամուսնու եղբայր
տենակդանակ
տեպեգբոբիկ
տըմանալդիմանալ
տըռնըտոռնը ընգելդռնեդուռ ընկնել
տիայդպես
տիրեւտերեւ
տկողենպնդուկ
տմացկունդիմացկուն
տմբլադհոլ
տմտեմուկլինդ
տոռնըդուռ
տոռնը, մղակդուռ
տուլաշչարաճճի
տումարբութ հայացքով նայել
տուսդուրս
տուսուտոռնըներս ու դուրս
ցիրեկցերեկ
ցորտցորտսառը
փադփայտ
փարթուկառաջկապան
փափաղգլխարկ
փիյադա կամ վենավոտով /քայլելու մասին է/
փիչվառարան
փլիքյանաստիճան /սանդուղք/
քաթ անելզրուցել (հադրութ)
քամակետ
քաչալճաղատ
քեթուկկոճղ
քենիտիկնոջ քույր
քըթըփըթիքչփչոց
քթոլգթան
քթոլհարելգդալով ուտել
քինալգնալ
քինամ ըմգնում ես
քխծրպերանքաղցրախոս
քյլիդկողպեք
քյոհնահին
քյոմագօգնություն
քյոմագ անելօգնել
քյուհնավետհնահոտ
քշերգիշեր
քշերավվաղ առավոտյան
քշկոռհանգույց
քոլթուփ
քչեղակկաչաղակ
քռքռալկոպիտ ծիծաղել
օթութ
օխծըօձ
օխտըյոթ
օղտըուղտ
օյամիշ լինելսթափվել
օնջժանգ
օնքունք
օշը տենհայացքը դեպի գերեզմանոց
օրաղուրագ