Javascript սկրիպտային լեզվի հիմունքները մաս 3HTML,CSS, Javascript դասընթացի համար

Number օբյեկտը


var num = 15;

//կամ օբյեկտ կողմնորոշված ոճով

var num = new Number(15);

Number օբյեկտի որոշ մեթոդները

 • toExponential(x)
 • toFixed(x)
 • toPrecision(x)
 • toString()
			
var a = new Number(45.3569);

var b = a.toExponential(); //b=4.53569e+1

var c = a.toFixed(3);	 //c=45.357

var d = a.toPrecision(2);	 //d=45.35

var e = a.toString();		//թիվը դարձնում է տող

			
		

NaN

String օբյեկտը

			
	var a = "մարդկություն";

	//կամ օբյեկտ կոմնորոշված ոճով

	var a = new String("մարդկություն");
			
		

var b = new String("ինչ որ մի տող");

var c = b[5];

Տողի երկարությունը


var b = new String("Բայց բանս մեր փոփոխեսցի, յելս արեւու վերադարձցի Առ Մեծն Հայք` Տուն Թորգոմի, ազգ եւ ծնունդն Յաբեթի");

var c = b.length;

Որոնում տողի մեջ

indexOf() և lastIndexOf()


var a = new String("mailname@mail.am");

var b = a.indexOf("@");

var c = "Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻՑ ԽԱՒՍՔ ԸՆԴ ԱՍՏՈՒԾՈՅ";

var d = c.indexOf("ԽԱՒՍՔ");


var str = "Հասկացողին մեկ ասա, չհասկացողին հազար ու մեկ";

var n = str.lastIndexOf("մեկ");

var n=str.lastIndexOf("հասկ");


Մեկ այլ որոնվման տեսակ

match()var str="Ուղեղը գտնվում է մարդկանց գանգի մեջ․ որոշ մարդականց!";

var str1 = str.match("մարդկանց");

var str2 = str.match("մրդկանց");
		

Որոնում և փոխարինում

replace()


var str="Ես գրում եմ andur translitov!"

var n=str.replace("andur translitov","Նորմալ հայատառ հայերենով");

Տողերի մեծատառ և փոքրատառ ռեգիստրի փոխակերպում

toUpperCase() և toLowerCase()


var a = new String("փոքրատառերով գրված տեքստ");

var a1 = a.toUpperCase();

var b = new String("ՄԵԾԱՏԱՌԵՐՈՎ ԳՐՎԱԾ ՏԵՔՍՏ");

var b1 = b.toLowerCase();

Բացատների հեռացում

trim()


var str = new String(" այստեղ սկզբից և վերջից կա բացատ ");

var str = str.trim();

var str1 = new String("  մի քանի բացատներ  ");

var str1 = str1.trim();

		

Տողերի կտրատման եղանակներ

Տողը դարձնել զանգված

split()


var a = new String("կով փիղ ոչխար ավանակ բեգեմոտ");

var animals = a.split(" ");

var b = new String("html,css,javascript,mysql,php,");

var tech = b.split(",");
		

Ենթատողեր

substr() և substring()var str = "Բարև աշխարհ";

var res = str.substr(1,3); //սկիզբ, երկարություն			

var str = "Բարև աշխարհ!";

var res = str.substring(5,11); //երկու ինդեքս

		

Date օբյեկտը

Աշխատանք ժամանակի հետ


//Կոնստրուկտորներ				
var d = new Date(); 	    // ներկան

var d = new Date(milliseconds); //միլիվարկյաններ սկսած 1970/01/01

var d = new Date(dateString);  // '2012-05-06'

var d = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);
			

//Օրինակներ				
var now = new Date();

var d1 = new Date("October 13, 1975 11:13:00");

var d2 = new Date(79,5,24);

var d3 = new Date(79,5,24,11,33,0);
			

Date օբյեկտի getter հատկությունները


var now = new Date();
var date = now.getDate(); //ամսվա օրը
var day = now.getDay(); //շաբաթվա օրը (0-6)
var year = now.getFullYear(); //տարին , քառանիշ
var month = now.getMonth(); //ամիսը (0-11)
var hour = now.getHours(); //ժամերը (0-23)
var minutes = now.getMinutes(); //վարկյանները (0-59)
//....
		

Date օբյեկտի setter հատկությունները


var otherDay = new Date(2012,5,24,11,33,0);
otherDay.setDate(1); //ամսվա օրը
otherDay.setDay(4); //շաբաթվա օրը (0-6)
otherDay.setFullYear(2013); //տարին , քառանիշ
otherDay.setMonth(8); //ամիսը (0-11)
otherDay.setHours(12); //ժամերը (0-23)
otherDay.setMinutes(25); //վարկյանները (0-59)
//....
		

Պարզագույն մանիպուլյացիաներ ժամանակի հետ

getDate() և setDate()


var myDate=new Date();

myDate.setDate(myDate.getDate()+15); //ավելացնել 15 օր
			

setTimeout, setInterval

հետաձգված կատարում և պարբերական կատարումներ

setTimeout()


			setTimeout('alert("kuku")', 1000);
			
			//կամ
			
			setTimeout('function1()', 1000);
			
			function function1(){
			//անում է որևէ բան
		}
		

setInterval() և clearInterval()


			intervalID = setInterval('dosmth()', 1000);

			function dosmth()
			{
				//որևէ հրամանաշար
			}

			//դադարեցնելու համար օգտագործում ենք 
			clearInterval(intervalID);
		

Array օբյեկտը

Աշխատանք զանգվածների՝ որպես օբյեկտների հետ

Զանգվածների կարևորագույն մեթոդները

Երկարություն և ինդեքս

length և indexOf() և lastIndexOf()


var myCars=new Array("Saab","Volvo","BMW","Volvo");

var x=myCars.length; 

var y=myCars.indexOf("Volvo");

var y=myCars.lastIndexOf("Volvo");
		

Զանգվածների միացում

concat()


var first=new Array("html","css","javascript");

var second=new Array("php","mysql","xml");

var both = first.concat(second);
			

Առաջին և վերջին անդամների հետ աշխատանք

shift(), unshift() , pop(), push()


var arr = new Array("գլուխ","վիզ","մեջք","փոր");

arr․shift(); 			    //վերադարձնում է հեռացված անդամը

arr.unshift("գլուխ");  //վերադարձնում է նոր երկարությունը

arr.pop(); 				    //վերադարձնում է հեռացված անդամը

arr.push("փոր");    //վերադարձնում է նոր երկարությունը
			

Անդամների ներդրում զանգվածի մեջ

splice()


var hert = ["Ինֆորմացիա", "Գիտելիք", "Փող", "Երջանկություն"];

hert.splice(2,0,"Հմտություն","Ճանաչողություն");
//Պարամետրեր՝ ինդեքս, հեռացվող անդամների քանակ, ներդրվող անդամներ ․․․ 
//Վերադարձնում է զանգված, որում առկա են հեռացված անդամները
		

Ենթազանգվածի արտահանում

slice()


var values = ["Ընտանիք", "Հայրենիք", "Ընկերություն", "Փող", "Փառք"];

var permanentValues = values.slice(0,3);
		

Զանգվածից՝ տող

join()


var fruits = ["Բանան", "Կիտրոն", "Խնձոր", "Տանձ","Խաղող"];

var energy = fruits.join(",");

//Բանան,Կիտրոն,Խնձոր,Տանձ,Խաղող

var energy1 = fruits.join(" ");

//Բանան Կիտրոն Խնձոր Տանձ Խաղող
		

Սորտավորում և Շրջում

sort() և reverse()


var mas = ["Բողկ", "Անանաս", "Գազար", "Զեյթուն"];

mas.sort();

mas.reverse();
		

Տվյալների վալիդացում

Տվյալների վալիդացումը ունի երկու փուլ


 • Վալիդացում բռաուզեռի մակարդակի վրա
 • Վալիդացում սերվերի մակարդակի վրա


Ջավասքրիփթով անում ենք վալիդացում բռաուզեռի մակարդակի վրա

document.forms

Javascript


function validateForm()
{
var x=document.forms["Form1"]["FirstName"].value;
if (x==null || x=="")
 {
 alert("Անունը պիտի լրացվի");
 return false;
 }
}
		

HTML


Անուն:

Անուն: