Կրիա (K-Turtle)

Ծրագրավորում LOGO լեզվով
K-Turtle միջավայրում (մաս 3)


Ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացի համար

Print Հրամանը

print հրամանի միջոցով կարելի է արտածել արժեքներ

					
print "Բարև աշխարհ"
					
					

Փոփոխականներ

Փոփոխականները որպես անունով արկղ

Փոփոխականները կարելի է ընկալել, որպես արկղեր, որոնք ունեն անուններ, և ամեն մի արկղի մեջ կարելի է դնել և հանել տարբեր թվեր, տողեր և այլն։
Բացի դրանից միշտ կարելի է վերադառնալ ամեն մի արկղին, և այնտեղ գտնել պահպանված արժեքը։

Փոփոխականի սահմանումը

Փոփոխականը հիշողության անվանված(կամ հասցեագրված) տիրույթ է, որի մեջ գրված է որևէ արժեք, ու այդ արժեքը կարելի է ստանալ կամ փոխել դիմելով անվանը(կամ հասցեին)։

Logo լեզվում փոփոխականները պիտի սկսվեն

$ նշանով:

Օրինակ ՝

$var = 56

կամ

$var1 = "անուն ազգանուն"

Մաթեմատիկական գործողություններ

Գործողություն Օրինակ
Գումարում $sum = 1 + 1
Հանում $substract = 10 - 1
Բազմապատկում $mult = 1 * 3
Բաժանում $divide = 10 / 5
Աստիճան բարձրացում $pow = 3 ^ 5

Մաթեմատիկական ֆունկցիաներ

Ֆունկցիա Բացատրություն Օրինակ Օրինակի բացատրությունը
round(x) Կլորացում round(95.5) Վերադարձնում է 95
random X ,Y Պատահական թիվ (x,y) միջակայքում random 5 ,7 Պատահականորեն վերադարձնում է (5,7) միջակայքից պատահական թիվ
mod X,Y Բաժանման մնացորդ mod 12,2 Կվերադարձնի 2
sqrt Քառակուսի Արմատ sqrt 25 Կվերադարձնի 5
pi Պի թիվը 3.14․․․ pi Վերադարձնում է 3.14159
sin X
cos X
tan X
arcsin X
arccos X
arctan X
Եռանկյունաչափական և հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ sin 30 Վերադարձնում է 1/2

Կրկնություն (repeat)

repeat հրամանը

repeat 4 
{

	forward 5
	turnleft 90

}

ձևավոր փակագծերի մեջ գրվածը կրկնում է 4 անգամ

Ուղեցույցներ, վարժություններ

Ավելի շատ ներկայացումներ կարող եք գտնել այստեղ
http://ablog.gratun.am/presentations/