Shell-ը

կենցաղում

կամ ինչպես 15-րում անել մի քանի ժամվա գործ

by a.kolyan / @hanumanum

youtube-dl


sudo apt-get install youtube-dl

Խնդիր

ունենք մի քանի Յութուբ ալիք, որոնցից պարբերաբար պետք է ներբեռնել նոր դրվագները

Քաշում ենք մեկ տեսանյութyoutube-dl https://www.youtube.com/watch?v=e6eP1Q1pdmM

Կամ քաշում ենք մեկ տեսանյութ ու քերում մեջից աուդիոֆայլըyoutube-dl https://www.youtube.com/watch?v=e6eP1Q1pdmM -k --extract-audio --audio-format "mp3" --audio-quality 320

Քաշում ենք մի քանի փլեյլիսթ#! /bin/bash
playlists[0]='http://www.youtube.com/playlist?list=PL1STl5rO2_D59gIPnJwIb5SLs2pwSYwOU'
playlists[1]='https://www.youtube.com/channel/UCRrEtoEV1qKbmhL3JHabWSQ/'
playlists[2]='...'
playlists[3]='...'


for t in "${playlists[@]}"
do
youtube-dl $t 	
done

Դնում ենք քրոնի մեջcrontab -e

քրոնի մեջ գրում ենք ասենք


00 24 * * * /ճանապարհ/դեպի/սքրիփթի/ֆայլը/download_playlists.sh

ու ամեն օր ժամը 24:00-ին սքրիփթը կաշխատի քաշելով նոր դրվագները

wget

Խնդիր

Կա մեզ հետաքրքրող կայք, որը անհրաժեշտ է ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ներբեռնել այնպես, որ հղնումները օֆյալն նորմալ աշխատեն


wget --mirror -p --convert-links http://կայքիՀասցեն/

convert

Խնդիր

Վերադարձել «ԲարՔեմփ Երևան 2014»-ից ու լուսանկարել եք տենց մի 4GB

Պետք է դրանք արագ փոքրացնել, մի քիչ կոնտրաստ տալ, վերանվանել ․․․ ու արագ փոստել մի տեղ ։)

Փոքրացնել


for i in `ls *.JPG`; 
 do 
  convert $i -resize 25%; 
 done

Կոնտրաստ և «ուժեղացում»


for i in `ls *.JPG`; 
 do 
  convert $i -enhance -contrast; 
 done

Լրիվ իրար հետ + վերանվանում


for i in `ls *.JPG`; 
 do 
  convert $i -resize 25% -enhance -contrast BarCampEvn_2014_`basename $i`;  
 done

Խորանալ

youtube-dl -h

wget -h

convert -h

Էլի սքրիփթներ

ուսումնասիրելու կամ օգտագործելու համար


http://goo.gl/0y02vI

Վերջ

պատրաստեց Ա․ Կոլյանը