in Հայոց Լեզու, ՏՏ

Հայերեն Անդռոիդ !!!

Հարկավոր է այստեղ քվեարկել, որպեսզի Google -ը «Անդրոիդ» համակարգով աշխատող հեռախոսների հայերենացումը արդիական համարի և աշխատի այս ուղղությամբ։
Ինչպես քվեարկել՝ գրված է 
այստեղ ։
Բոլորս քվեարկում ենք
 այստեղ։
Ապրեն 
«Արմակադի» ժողովուրդը։