in Ինտերնետ, ՏՏ

HTML5 enabling script

Փաստորեն որպիսի HTML5 -ի սեմանտիկ մասի հետ կապված որոշ տեգեր աշխատեն մայքրասոֆտ էշ-քսպլորերում (explorer)  անհրաժեշտ է օգտագործել այս կտորը

<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->

որը էշ-քսպլորերի DOM – ում սարքում է HTML5 – ական հետևյալ էլեմենտների ֆիկտիվ օբյեկտներ
abbr|article|aside|audio|canvas|details|figcaption
|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output
|progress|section|summary|time|video
իսկ մյուս բռոուզեռներում ներկայանում է տուպը որպես քոմենթ, ու դրանից հետո սրանց վրա կարելի է արխային CSS կիրառել :
Ջավասքրիպտը կարող եք տեսնել այս հղումով
http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js
Սա սկրիպտը գրողի բլոգը http://remysharp.com/2009/01/07/html5-enabling-script/
Սա էլ մաքուր ու պարզ հայերենով ռուսերենով գրված մի հոդված HTML5 -ի ու մյուս կայֆերի մասին
http://htmlbook.ru/html5/semantics