in Գիտություն

Սոցիալական ցանցեր գիտնականների համար (հղումներ)

Սոցիալական ցանցեր գիտնականների համար
http://academia.edu/
http://www.researchgate.net/
http://www.myexperiment.org
http://www.epernicus.com
http://network.nature.com
http://www.mendeley.com
http://www.scispace.com
http://www.iacr.org/

Սրանցից էլ կարելի է քաշել գիտական հրապարակումներ, հոդվածներ, դեսերտացիաներ, հին արխիվներ …
http://www.jstor.org/
http://science4you.lib.mipt.ru/