in Uncategorized

Մի բիձու ջահելները հարցնում են․

– Ուստա, որ ասում են սովետը լավն էր, իրո՞ք այդպես է։

– Հա երեխեք ջան, շատ լավ էր սովետի ժամանակ, նենց լավ էր կյանքը։

– Բայց ի՞նչն էր լավ։

– Դե էն ժամանակ կանգնում էր ․․․ է՜հ։