in Ծրագրեր

Սքրիփթ։ պանակի բոլոր վիդեոներից քերել ձայնը

մոտավորապես սենց, փոխելով մեջը կոնվերտվող ու արդյունք ֆայլերի ընդլայնումները ․․․

#!/bin/sh
for f in *.flv
do
name=`echo “$f” | sed -e “s/.flv$//g”`
ffmpeg -i “$f” -f mp3 -ab 320000 -vn “$name.mp3”
done