in Ազատ ԾԱ և Օփենսորս, Լինուքս, Ծրագրեր, ՏՏ

Sublime Text 2-ի տեղադրումը

1. Բեռնել Sublime Text-ը

2. Էքստրաքթ անել, վերանվանել “SublimeText2”

3. Տեղադրել

sudo mv SublimeText2 /usr/lib/

4. Ստեղծել հետևյալ երկու ֆայլերը

sublimetext

#!/bin/bash
export SUBLIMETEXT_HOME="/usr/lib/SublimeText2"

quoted=$(echo -e “$*” | awk ‘BEGIN {FS = “\n” } { printf “\”%s\” “, $1 }’ | sed -e s#\”\”##)
eval “$SUBLIMETEXT_HOME/sublime_text $quoted”

sublimetext.desktop

#!/usr/bin/env xdg-open

[Desktop Entry]
Name=sublimetext
GenericName=Sublime Text 2
Comment=Edit text files
Exec=sublimetext
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
MimeType=text/plain;
Icon=/usr/lib/SublimeText2/Icon/256×256/sublime_text.png
Categories=Utility;TextEditor;
X-GNOME-FullName=Sublime Text 2

5. փոխել մոդը և տեղարել համապատասխան դիրեկտորիաներում

chmod +x sublimetext sublimetext.desktop
sudo mv sublimetext /usr/bin/
sudo mv sublimetext.desktop /usr/share/applications/

Նաև այս հասցեով կարաելի է տեսնել և փոխել լռելայն ծրագրերը ըստ mime տիպերի
~/.local/share/applications/mimeapps.list