in Խնդրագիրք / JQuery

Սելեքթ և տեքստային դաշտ

Սարքել html ֆորմա, որը պիտի ունենա մեկ select տիպի դաշտ և մեկ տեքստային տիպի դաշտ: Սելեքթում ընտրած արժեքը արտապատկերել նաև տեքստային ինփութում։