Sigil-ը տեղադրում եմ լինուքսի վրա

կոդը քաշել ստեղից http://code.google.com/p/sigil/downloads/detail?name=Sigil-0.6.2-Code.zip&can=2&q= հետո, պետք ա քոմփայլ անել, որևէ տեղ սարքում եմ պապկա, անցնում եմ ներս, ու էտտեղից սենց եմ անում, դեպի կոդի էքսթրաքթ պապկեն cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release /ճանապարհ/դեպի/սորսկոդի/պանակ make sudo make install անելիս առաաջանացավ խնդիր, համակարգում պարզվեց չկար cmake որը իսթալ եմ անում սենց sudo apt-get install cmake հետո նորից մեյք չարավ, պարզվեց որ էլի պակաս բաներ կային համակարգում sudo apt-get install libqt4-dev qt4-dev-tools նորից մեյք , մեյք ինսթալ ու եղավ ։) աշխատեց սիգիլը։ cmake-ը Welcome to CMake, the cross-platform, open-source build system.