cmus նվագարկիչ

sudo add-apt-repository ppa:jmuc/cmus sudo apt-get update sudo apt-get install cmus կլավայի թվերը փոխում են տարբեր վյու-մոդեր +,- ձայնը բարձրացնել իջեցնել ավելացնել ֆայլեր ։add /ճանապարհ/դեպի/պանակ/ բեքսփեյոսվ բացում ա ֆայլերի ծառը http://www.tuxarena.com/static/cmus_guide.php http://cmus.sourceforge.net/