moc նվագարկիչ

տեղադրումը sudo apt-get install moc sudo apt-get install moc-ffmpeg-plugin հետո խոդի ա ընկնում mocp սա էլ կոնտրոլները <code>tab: toggle between directory list and playlist a: add selected track to playlist C: clear the playlist enter: play or move between directories up/down arrows: navigation p: pause s: stop q: quit and keep running Q: quit for real .: volume up increments of 5 ,: volume down increments of 5 &gt;: volume up increment of 1 &lt;: volume down increment of 1 T: toggle to themes list, browse, and try them out</code>   Եթե հանակարծ դեբիլանում է, կարելի է ջնջել ~/.moc/ պանակը