in Ծրագրեր

Sigil-ը տեղադրում եմ լինուքսի վրա

կոդը քաշել ստեղից

http://code.google.com/p/sigil/downloads/detail?name=Sigil-0.6.2-Code.zip&can=2&q=

հետո, պետք ա քոմփայլ անել, որևէ տեղ սարքում եմ պապկա, անցնում եմ ներս, ու էտտեղից սենց եմ անում, դեպի կոդի էքսթրաքթ պապկեն

cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release /ճանապարհ/դեպի/սորսկոդի/պանակ
make
sudo make install

անելիս առաաջանացավ խնդիր, համակարգում պարզվեց չկար cmake որը իսթալ եմ անում սենց

sudo apt-get install cmake

հետո նորից մեյք չարավ, պարզվեց որ էլի պակաս բաներ կային համակարգում

sudo apt-get install libqt4-dev qt4-dev-tools

նորից մեյք , մեյք ինսթալ ու եղավ ։) աշխատեց սիգիլը։

cmake-ը
Welcome to CMake, the cross-platform, open-source build system. CMake is a family of tools designed to build, test and package software. CMake is used to control the software compilation process using simple platform and compiler independent configuration files. CMake generates native makefiles and workspaces that can be used in the compiler environment of your choice.

http://www.cmake.org/

  1. երեւի պետք եկավ, քանի որ ստանդարտ շտեմարաններում չկա, հա՞։

Comments are closed.