This page contains an index of all the events in the database, sorted by their type and date (if one is present). Clicking on an event’s Gramps ID will open a page for that event.

Letter Type Date Gramps ID Person
  E0028 Քոլյան, Ալբերտ [I0062]
    E0033 Քոլյան, Արթուր [I0045]
    E0035 Քոլյան, Արուս [I0092]
    E0038 Քոլյան, Գայանե [I0068]
    E0039 Քոլյան, Գոհար [I0067]
B Birth E0023 , Սուսան [I0104]
    E0026 Քոլյան, Ղազարոս [I0001]
    E0027 Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է [I0003]
    E0029 Քոլյան, Առաքել [I0000]
    E0031 Քոլյան, Արամ [I0046]
    E0032 Քոլյան, Արթուր [I0045]
    E0034 Քոլյան, Արուս [I0092]
    E0036 Քոլյան, Բագրատ [I0060]
    E0040 Քոլյան, Զանգեզուր [I0047]
    1895 E0000 Քոլյան, Արամ [I0006]
    1905 E0006 Քլոյան, Նուեմզար [I0069]
    1915 E0021 Մարաբյան, Չինո [I0076]
    1928 E0010 Քոլյան, Մնացական (Ցական) [I0019]
    about 1930 E0008 Կոլյան, Թուրունջ [I0070]
    about 1932 E0002 Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) [I0007]
    1932 E0012 Քոլյան, Սարիբեկ [I0020]
    about 1934 E0014 Քոլյան, Ժորա [I0021]
    estimated about 1936 E0001 Գալստյան, Լեյլի [I0065]
    1938 E0016 Քոլյան, Սերոժ [I0022]
    1938 E0017 Կոլյան, Սառռա [I0023]
    about 1938 E0024 Քոլյան, Սերոժ [I0013]
    about 1940 E0009 Կոլյան, Ասյա [I0071]
    about 1958 E0003 Քոլյան, Դոնար [I0066]
    1960 E0020 Կոլյան, Արամ [I0024]
    about 1962 E0004 Քոլյան, Գոհար [I0067]
    1964 E0005 Քոլյան, Գայանե [I0068]
    1964 E0022 Կուբոյան, Վովա [I0082]
    1969 E0019 Կոլյան, Կարինե [I0025]
    2010 E0025 Կոլյան, Արամազդ [I0030]
    2014 E0042 Կոլյան, Դավիթ [I0031]
D Death E0030 Քոլյան, Առաքել [I0000]
    E0037 Քոլյան, Բագրատ [I0060]
    1913 E0011 Քոլյան, Մնացական (Ցական) [I0019]
    about 1973 E0007 Քլոյան, Նուեմզար [I0069]
    2002 E0013 Քոլյան, Սարիբեկ [I0020]
    2003 E0015 Քոլյան, Ժորա [I0021]
    2014 E0018 Կոլյան, Սառռա [I0023]
Գ Գաղթ E0043 Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է [I0003]
    1830 E0041 Քոլյան, Ղազարոս [I0001]