This page contains an index of all the places in the database, sorted by their title. Clicking on a place’s title will take you to that place’s page.

Letter Name State Country Latitude Longitude
Ա Ադրբեջան, Բաքու [P0006]        
  Արևմտյան Հայաստան, Աշխալա, Կարին (Էրզրում) [P0005]        
Հ Հայաստան, գ․ Առինջ [P0016]        
  Հայաստան, Երևան [P0004]        
  Հունաստան [P0013]        
Ռ Ռուսաստան, Դոնի Ռոստով [P0009]        
  Ռուսաստան, Մոսկվա [P0010]        
  Ռուսաստան, Չիտա [P0015]        
  Ռուսաստան, Տուլսկի մարզ, ք․ Ալեքսին [P0014]        
Վ Վրաստան, Աշխալա, Ծալկա [P0000]        
  Վրաստան, Թիֆլիս․ [P0001]