This page contains an index of all the individuals in the database, sorted by their last names. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Surname Given Name Birth Death Partner Parents
<absent> Թամար [I0089]     Քոլյան, Ժորա [I0021]  
  Լյուդմիլա [I0088]     Քոլյան, Վալոդյա [I0041]  
  Հայկանուշ [I0096]     Թերջանյան, Աղասին [I0094]  
  Հասմիկ [I0083]     Քոլյան, Մնացական (Ցական) [I0019]  
  Շողիկ [I0103]     Քոլյան, Արթուր [I0045]  
  Սիլվա [I0105]     Քոլյան, Սեյրան [I0048]  
  Սուսան [I0104]   Քոլյան, Սերոժ [I0013]  
Ալավերդյան Ռոզա [I0037]     Մեսրոպյան, Միսակ [I0038]  
Ասատրյան Կարինե [I0078]     Քոլյան, Սերգեյ [I0017]  
Գալստյան Լեյլի [I0065] estimated about 1936   Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) [I0007]  
Զուռնաչյան Մարո [I0074]     Քոլյան, Վարդան [I0008]  
Թերջանյան Աղասին [I0094]     Պետրոսյան, Ծովինար [I0095], , Հայկանուշ [I0096]  
  Դոնար [I0102]       Թերջանյան, Աղասին , Հայկանուշ
  Շոթա (Ջեմո) [I0098]       Թերջանյան, Աղասին , Հայկանուշ
  Սաթիկ [I0097]       Թերջանյան, Աղասին , Հայկանուշ
  Սեյրան [I0100]       Թերջանյան, Աղասին , Հայկանուշ
  Վեներ [I0101]       Թերջանյան, Աղասին , Հայկանուշ
  Տարիել [I0099]       Թերջանյան, Աղասին , Հայկանուշ
Կոլյան [I0081]       Քոլյան, Սերգեյ Ասատրյան, Կարինե
  Ասյա [I0071] about 1940     Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
  Արամ [I0024] 1960   Կոլյան, Մարինե [I0026] Քոլյան, Սարիբեկ Կոլյան, Սառռա
  Արամազդ [I0030] 2010     Կոլյան, Արտակ Կոլյան, Քրիստինե
  Արտակ [I0027]     Կոլյան, Քրիստինե [I0029] Կոլյան, Արամ Կոլյան, Մարինե
  Գայանե [I0028]     Ղուկասյան, Սուրեն [I0032] Կոլյան, Արամ Կոլյան, Մարինե
  Դավիթ [I0031] 2014     Կոլյան, Արտակ Կոլյան, Քրիստինե
  Թուրունջ [I0070] about 1930     Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
  Կարինե [I0025] 1969   Կուբոյան, Վովա [I0082] Քոլյան, Սարիբեկ Կոլյան, Սառռա
  Մարինե [I0026]     Կոլյան, Արամ [I0024]  
  Սառռա [I0023] 1938 2014 Քոլյան, Սարիբեկ [I0020] Թերջանյան, Աղասին Պետրոսյան, Ծովինար
  Սուսաննա [I0075]       Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
  Քրիստինե [I0029]     Կոլյան, Արտակ [I0027] Քոչարյան, Մարտին Մեսրոպյան, Լուիզա
Կուբոյան Վովա [I0082] 1964   Կոլյան, Կարինե [I0025]  
Ղուկասյան Անի [I0033]       Ղուկասյան, Սուրեն Կոլյան, Գայանե
  Արմեն [I0034]       Ղուկասյան, Սուրեն Կոլյան, Գայանե
  Սուրեն [I0032]     Կոլյան, Գայանե [I0028]  
Մազմանյան Լամարա [I0087]     Քոլյան, Ռուբիկ [I0040]  
Մարաբյան Չինո [I0076] 1915   Քոլյան, Մկրտիչ [I0014]  
Մեսրոպյան Լուիզա [I0035]     Քոչարյան, Մարտին [I0036] Մեսրոպյան, Միսակ Ալավերդյան, Ռոզա
  Միսակ [I0038]     Ալավերդյան, Ռոզա [I0037]  
  Սեդա [I0039]       Մեսրոպյան, Միսակ Ալավերդյան, Ռոզա
Պետրոսյան Ծովինար [I0095]     Թերջանյան, Աղասին [I0094]  
Տերբալյան Նելլի [I0086]       Քոլյան, Ռուբիկ Մազմանյան, Լամարա
Քլոյան Նուեմզար [I0069] 1905 about 1973 Քոլյան, Արամ [I0006]  
Քոլյան [I0079]       Քոլյան, Սերգեյ Ասատրյան, Կարինե
  [I0080]       Քոլյան, Սերգեյ Ասատրյան, Կարինե
  ??? [I0012]       Քոլյան, Սենեք
  Ալբերտ [I0062]       Քոլյան, Սաքո
  Անուլ ???? [I0073]       Քոլյան, Վարդան Զուռնաչյան, Մարո
  Առաքել [I0000]  
  Արամ [I0006]     Քլոյան, Նուեմզար [I0069] Քոլյան, Ղազարոս
  Արամ [I0046]     Քոլյան, Արթուր , Շողիկ
  Արթուր [I0045]   , Շողիկ [I0103] Քոլյան, Ժորա , Թամար
  Արուս [I0092]     Քոլյան, Ժորա , Թամար
  Արտավազդ [I0058]       Քոլյան, Գևորգ
  Բագրատ [I0060]   Քոլյան, Կոստան
  Գայանե [I0068] 1964     Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
  Գարիկ [I0009]     Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
  Գարուշ [I0056]       Քոլյան, Գևորգ
  Գևորգ [I0053]     Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է
  Գոհար [I0067] about 1962     Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
  Դոնար [I0066] about 1958     Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
  Զանգեզուր [I0047]     Քոլյան, Սերոժ , Սուսան
  Ժորա [I0021] about 1934 2003 , Թամար [I0089] Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
  Լամարա [I0085]       Քոլյան, Մնացական (Ցական) , Հասմիկ
  Լուկա [I0050]       Քոլյան, Սեյրան , Սիլվա
  Խաչատուր (Խաչիկ) [I0007] about 1932   Գալստյան, Լեյլի [I0065] Քոլյան, Սարգիս
  Խաչատուր (Վարպետ) [I0004]       Քոլյան, Ղազարոս
  Կիրիլ [I0044]       Քոլյան, Վալոդյա , Լյուդմիլա
  Կոստան [I0054]     Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է
  Ղազարոս [I0001]   Քոլյան, Առաքել
  Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է [I0003]   Քոլյան, Առաքել
  Մարինե [I0091]       Քոլյան, Ժորա , Թամար
  Մկրտիչ [I0014]     Մարաբյան, Չինո [I0076] Քոլյան, Սենեք
  Մյասնիկ [I0057]       Քոլյան, Գևորգ
  Մնացական (Ցական) [I0019] 1928 1913 , Հասմիկ [I0083] Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
  Յուրիկ [I0016]     Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
  Նաիրի [I0042]       Քոլյան, Ռուբիկ Մազմանյան, Լամարա
  Նաիրի [I0018]       Քոլյան, Յուրիկ
  Նիկա [I0051]       Քոլյան, Սեյրան , Սիլվա
  Նորիկ [I0015]       Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
  Նունե [I0093]       Քոլյան, Ժորա , Թամար
  Պետյա [I0063]        
  Պոնտո (ած․) [I0043]       Քոլյան, Ռուբիկ Մազմանյան, Լամարա
  Ռուբիկ [I0040]     Մազմանյան, Լամարա [I0087] Քոլյան, Մնացական (Ցական) , Հասմիկ
  Սաաբա [I0052]       Քոլյան, Սերոժ
  Սամվել [I0010]       Քոլյան, Վարդան Զուռնաչյան, Մարո
  Սամվել [I0064]        
  Սարգիս [I0005]     Քոլյան, Ղազարոս
  Սարիբեկ [I0020] 1932 2002 Կոլյան, Սառռա [I0023] Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
  Սաքո [I0055]     Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է
  Սեյրան [I0048]     , Սիլվա [I0105] Քոլյան, Սերոժ , Սուսան
  Սենեք [I0002]     Քոլյան, Ղազարոս
  Սերգեյ [I0059]       Քոլյան, Կոստան
  Սերգեյ [I0017]     Ասատրյան, Կարինե [I0078] Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
  Սերոժ [I0049]     Քոլյան, Սերոժ , Սուսան
  Սերոժ [I0022] 1938     Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
  Սերոժ [I0013] about 1938   , Սուսան [I0104] Քոլյան, Սենեք
  Սոնա [I0072]       Քոլյան, Սարգիս
  Սոնա ??? [I0077]       Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
  Վալյա (Վալիկ) [I0090]       Քոլյան, Ժորա , Թամար
  Վալոդյա [I0041]     , Լյուդմիլա [I0088] Քոլյան, Մնացական (Ցական) , Հասմիկ
  Վանիկ [I0061]       Քոլյան, Սաքո
  Վարդան [I0008]     Զուռնաչյան, Մարո [I0074] Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
  Վլադիկ [I0011]       Քոլյան, Գարիկ
  Ցիալա [I0084]       Քոլյան, Մնացական (Ցական) , Հասմիկ
Քոչարյան Մարտին [I0036]     Մեսրոպյան, Լուիզա [I0035]