This page contains an index of all the families/ relationships in the database, sorted by their family name/ surname. Clicking on a person’s name will take you to their family/ relationship’s page.

Letter Person Family Marriage Divorce
  , Թամար [I0089] Family of Քոլյան, Ժորա and , Թամար [F0019]    
  , Լյուդմիլա [I0088] Family of Քոլյան, Վալոդյա and , Լյուդմիլա [F0018]    
  , Հայկանուշ [I0096] Family of Թերջանյան, Աղասին and , Հայկանուշ [F0031]    
  , Հասմիկ [I0083] Family of Քոլյան, Մնացական (Ցական) and , Հասմիկ [F0016]    
  , Շողիկ [I0103] Family of Քոլյան, Արթուր and , Շողիկ [F0020]    
  , Սիլվա [I0105] Family of Քոլյան, Սեյրան and , Սիլվա [F0022]    
  , Սուսան [I0104] Family of Քոլյան, Սերոժ and , Սուսան [F0021]    
Ա Ալավերդյան, Ռոզա [I0037] Family of Մեսրոպյան, Միսակ and Ալավերդյան, Ռոզա [F0015]    
  Ասատրյան, Կարինե [I0078] Family of Քոլյան, Սերգեյ and Ասատրյան, Կարինե [F0028]    
Գ Գալստյան, Լեյլի [I0065] Family of Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) and Գալստյան, Լեյլի [F0003]    
Զ Զուռնաչյան, Մարո [I0074] Family of Քոլյան, Վարդան and Զուռնաչյան, Մարո [F0004]    
Թ Թերջանյան, Աղասին [I0094] Family of Թերջանյան, Աղասին and Պետրոսյան, Ծովինար [F0030]    
    Family of Թերջանյան, Աղասին and , Հայկանուշ [F0031]    
Կ Կոլյան, Արամ [I0024] Family of Կոլյան, Արամ and Կոլյան, Մարինե [F0011]    
  Կոլյան, Արտակ [I0027] Family of Կոլյան, Արտակ and Կոլյան, Քրիստինե [F0012]    
  Կոլյան, Գայանե [I0028] Family of Ղուկասյան, Սուրեն and Կոլյան, Գայանե [F0013]    
  Կոլյան, Կարինե [I0025] Family of Կուբոյան, Վովա and Կոլյան, Կարինե [F0029]    
  Կոլյան, Մարինե [I0026] Family of Կոլյան, Արամ and Կոլյան, Մարինե [F0011]    
  Կոլյան, Սառռա [I0023] Family of Քոլյան, Սարիբեկ and Կոլյան, Սառռա [F0010]    
  Կոլյան, Քրիստինե [I0029] Family of Կոլյան, Արտակ and Կոլյան, Քրիստինե [F0012]    
  Կուբոյան, Վովա [I0082] Family of Կուբոյան, Վովա and Կոլյան, Կարինե [F0029]    
Ղ Ղուկասյան, Սուրեն [I0032] Family of Ղուկասյան, Սուրեն and Կոլյան, Գայանե [F0013]    
Մ Մազմանյան, Լամարա [I0087] Family of Քոլյան, Ռուբիկ and Մազմանյան, Լամարա [F0017]    
  Մարաբյան, Չինո [I0076] Family of Քոլյան, Մկրտիչ and Մարաբյան, Չինո [F0007]    
  Մեսրոպյան, Լուիզա [I0035] Family of Քոչարյան, Մարտին and Մեսրոպյան, Լուիզա [F0014]    
  Մեսրոպյան, Միսակ [I0038] Family of Մեսրոպյան, Միսակ and Ալավերդյան, Ռոզա [F0015]    
Պ Պետրոսյան, Ծովինար [I0095] Family of Թերջանյան, Աղասին and Պետրոսյան, Ծովինար [F0030]    
Ք Քլոյան, Նուեմզար [I0069] Family of Քոլյան, Արամ and Քլոյան, Նուեմզար [F0009]    
  Քոլյան, Առաքել [I0000] Family of Քոլյան, Առաքել [F0000]    
  Քոլյան, Արամ [I0006] Family of Քոլյան, Արամ and Քլոյան, Նուեմզար [F0009]    
  Քոլյան, Արթուր [I0045] Family of Քոլյան, Արթուր and , Շողիկ [F0020]    
  Քոլյան, Գարիկ [I0009] Family of Քոլյան, Գարիկ [F0005]    
  Քոլյան, Գևորգ [I0053] Family of Քոլյան, Գևորգ [F0025]    
  Քոլյան, Ժորա [I0021] Family of Քոլյան, Ժորա and , Թամար [F0019]    
  Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) [I0007] Family of Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) and Գալստյան, Լեյլի [F0003]    
  Քոլյան, Կոստան [I0054] Family of Քոլյան, Կոստան [F0026]    
  Քոլյան, Ղազարոս [I0001] Family of Քոլյան, Ղազարոս [F0001]    
  Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է [I0003] Family of Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է [F0024]    
  Քոլյան, Մկրտիչ [I0014] Family of Քոլյան, Մկրտիչ and Մարաբյան, Չինո [F0007]    
  Քոլյան, Մնացական (Ցական) [I0019] Family of Քոլյան, Մնացական (Ցական) and , Հասմիկ [F0016]    
  Քոլյան, Յուրիկ [I0016] Family of Քոլյան, Յուրիկ [F0008]    
  Քոլյան, Ռուբիկ [I0040] Family of Քոլյան, Ռուբիկ and Մազմանյան, Լամարա [F0017]    
  Քոլյան, Սարգիս [I0005] Family of Քոլյան, Սարգիս [F0002]    
  Քոլյան, Սարիբեկ [I0020] Family of Քոլյան, Սարիբեկ and Կոլյան, Սառռա [F0010]    
  Քոլյան, Սաքո [I0055] Family of Քոլյան, Սաքո [F0027]    
  Քոլյան, Սեյրան [I0048] Family of Քոլյան, Սեյրան and , Սիլվա [F0022]    
  Քոլյան, Սենեք [I0002] Family of Քոլյան, Սենեք [F0006]    
  Քոլյան, Սերգեյ [I0017] Family of Քոլյան, Սերգեյ and Ասատրյան, Կարինե [F0028]    
  Քոլյան, Սերոժ [I0049] Family of Քոլյան, Սերոժ [F0023]    
  Քոլյան, Սերոժ [I0013] Family of Քոլյան, Սերոժ and , Սուսան [F0021]    
  Քոլյան, Վալոդյա [I0041] Family of Քոլյան, Վալոդյա and , Լյուդմիլա [F0018]    
  Քոլյան, Վարդան [I0008] Family of Քոլյան, Վարդան and Զուռնաչյան, Մարո [F0004]    
  Քոչարյան, Մարտին [I0036] Family of Քոչարյան, Մարտին and Մեսրոպյան, Լուիզա [F0014]