This page contains an index of all the surnames in the database. Selecting a link will lead to a list of individuals in the database with this same surname.

Letter Surname Number of People
Ք Քոլյան 62
Կ Կոլյան 13
  <absent> 7
Թ Թերջանյան 7
Ղ Ղուկասյան 3
Մ Մեսրոպյան 3
Ա Ալավերդյան 1
  Ասատրյան 1
Գ Գալստյան 1
Զ Զուռնաչյան 1
Կ Կուբոյան 1
Մ Մազմանյան 1
  Մարաբյան 1
Պ Պետրոսյան 1
Տ Տերբալյան 1
Ք Քլոյան 1
  Քոչարյան 1