in Խնդրագիրք / CSS

Աղյուսակի ձևավորում

Ձևավորել աղյուսակը ինչպես պատկերված է ստորև ։

exercise 1 html table

Ուշադրությու՛ն,  աղյուսակում գրված թվերը երեք տարբեր չափերի են։ Նաև կարմիր վանդակում գրված 33-ը թավ (bold) պիտի լինի։

Խնդրի կարևոր պահանջ է նաև class-երի ճիշտ կիրառությունը։ Միանման էլեմենտները պիտի ձևավորվեն միևնույն class-երով։